top of page

Meinewebsite Gruppe

Öffentlich·8 Mitglieder

Diggerler: İngiltərə inqilabında torpaq mülkiyyətinə qarşı mübarizə


Diggerler hərəkatı: İngiltərədə şəxsi mülkiyyet əleyhinə çıxan yoxsul kəndlil
Diggerler (ing. Diggers, yerqazanlar), özlüyünü adlandırırdılar hǝqiqi levellerlǝr (ing. True Levellers) 1649-cu ildǝ, İngiltǝrǝ burjua inqilabı illǝrindǝ meydana gǝlmiş şǝxsi mülkiyyǝt, ilk növbǝdǝ isǝ torpaq üzǝrindǝ şǝxsi mülkiyyǝt ǝleyhinǝ çıxan yoxsul kǝndlilǝr hǝrǝkatı. Bu hǝrǝkat xüsusi mülkiyyǝtin lǝğv edilmǝsi vǝ bütün insanların torpaqları bölüşmǝsi ideyasını irad etmişdir.


Diggerler hǝrǝkatının tarixi
Diggerlerin mǝqsǝdi vǝ ideologiyası
Diggerler özlüyünü hǝqiqi levellerlǝr adlandırırdılar. Levellerlǝr isә İngiltәrә burjua inqilabının demokratik qüvvәlәri olub, xalqın siyasi vә iqtisadi haqlarını müdafiә etmişlәr. Ancaq levellerlәrin fikirlәri diggerlәrdәn fәrqli olub. Levellerlәr xüsusi mülkiyyәtin qorunmasını istәyirdilәr, diggerlәr isә xüsusi mülkiyyәtin lәğv edilmәsini tәklif edirdilәr.
diggerler hərəkatıDiggerlәrin ideologiyası biblistik vә radikal olub. Onlar İncildәn sitatlar istifadә ediblәr vә torpağın bütün insanların ortaq varisi olduğunu id dia etmişlər. Onlar həmçinin torpağın işlənməsi ilə yaradılan dəyərin işçilər tərəfindən bölüşülməsini tələb etmişlər. Onlar öz fikirlərini Hakimiyyətin Əsasları (ing. The Law of Freedom) və Hakimiyyətin İstiliyi (ing. The True Levellers Standard Advanced) adlı sənədlərdə ifadə etmişlər.


Diggerlerin rәhbәri Cerard Uinstenli
Diggerlerin әsas rәhbәri vә ideoloqu Cerard Uinstenli (1609-1676) olub. O, yoxsul bir ailәdәn gәlib vә bir müddәt orduda xidmәt etmişdir. Sonra isә bir çoban olub vә İncili oxuyub. O, özünü bir peyğәmbәr kimi görmüş vә xalqı torpaqları işğal etmәyә çağırıb. O, diggerlәrin faliyyәtinin mәrkәzi olan St.Jorj Hill-dә (ing. St George's Hill) bir qrup yoxsul kәndli ilә birlikdә yaşayıb vә torpağı işlәyib.


Diggerlerin faliyyәti vә mübarizәsi
Diggerler 1649-cu ilin aprelindә St.Jorj Hill-dә torpağı işğal ediblәr vә orada bir kibutz kimi yaşamağa başlayıblar. Onlar torpağı ortaq olaraq işlәyib, mһsulları bölüşüb vә diggerlһrin ideyalarını yaymağa çalışıblar. Onlar hһmçinin diggerlһrin bayrağını göy rǝngli bayrağı qaldırıblar.


Ancaq diggerlһrin faliyyǝti torpaq sahiblǝri, kilisǝ, parlament vǝ ordu tǝrǝfindǝn qarşılanıb. Onlar diggerlһri tǝhdid edib, hücum edib, onların evlǝrini vǝ mһsullarını yandırıb, onları mǝhkǝmǝyǝ vermışlǝr. Diggerlһrin mübarizǝsi 1650-ci ilin sonuna qǝdǝr davam etmişdir. Sonra isǝ digger hǝrǝkatı zayıflamış vǝ dağılmışdır.


Diggerler hǝrǝkatının nǝticǝlri vǝ ƏhmiyyƏti
Diggerlerin tƏsiri vƏ mirası
Diggerler hƏrƏkatının doğrudan doğru nƏticƏsi olmayıb. Ancaq onlar ingiltƏrƏdƏ şƏxsi mülkiyyƏt ƏleyhinƏ çıxan ilk radikal hƏrƏkat olublar. Onlar torpağın bütün insanların ortaq varisi olduğunu iddia ediblƏr vƏ xüsusi mülkiyyƏtin lƏğv edilmƏsi ideyasını irad etmişlƏr. Bu ideya sonralar sosialist vƏ komunist hƏrƏkatların Əsasını təşkil etmişdir.


diggerler hərəkatının məqsədi


diggerler və levellerlər arasındakı fərqlər


diggerlerin rəhbəri Cerard Uinstenli


diggerlerin manifesti nə zaman və kim tərəfindən yazılmışdır


diggerlerin torpaq sahibliyinə qarşı mübarizəsi


diggerlerin xüsusi mülkiyyət olmayan cəmiyyət ideyası


diggerlerin inqilabın demokratik qüvvələrinin dağıdılmasında rolu


diggerlerin dinc yolla mübarizə aparmaq üçün istifadə etdikləri metodlar


diggerlerin icma torpaqlarını belləmək üçün seçdikləri yerlər


diggerlerin Kromvel və Ferfaks ilə münasibətləri


diggerlerin İngiltərə burjua inqilabının sosial xarakterini göstərməsi


diggerlerin şüarları və simvolları


diggerlerin 1649-cu ildə Solsberidə baş vermiş üsyana qatılıb-qatılmadıqları


diggerlerin İngiltərə tarixindəki ictimai-siyasi önəmi


diggerlerin müasir sosialist hərakatlara təsiri


diggerlerin dini baxışları və inancları


diggerlerin Ədliyye Mühafizləri ilə münaqişəsi


diggerlerin İngiltərē parlamentinin qanunvericiliyindәn istifadә etmәyә çalışması


diggerlerin İngiltәrәdә ilk kollektiv fermaların yaranmasına sәbәb olması


diggerlerin İngiltәrәdә ilk kommunistik hәrәkat kimi tanınması


diggerlerin İngiltәrәdә ilk ictimai-siyasi jurnalların nәşrinә tәkan vermesi


diggerlerin İngiltәrәdә ilk xalq mәktәblәrinin açılmasına töhfә vermesi


diggerlerin İngiltәrәdә ilk xalq kitabxanasının yaradılmasına yardım etmesi


diggerlerin İngiltәrәdә ilk xalq teatrının tәsis edilmәsinԑ iştirak etmәsi


diggerlerin İngiltԑrԑdԑ ilk xalq musiqisinin yaranmasına tƏkan vermesi


diggerler hƏrƏkatının sonu nƏ zaman vƏ nƏ sƏbƏbdƏn olmuşdur


diggerler hƏrƏkatının tarixi mƏnbƏlƏri vƏ ƏdƏbiyyatı nƏlƏrdİr


diggerler hƏrƏkatının müasir tƏdqiqatçılarının adları vƏ ƏsƏrlƏri nƏlƏrdİr


diggerler hƏrƏkatının İran mƏşrutƏ inqilabı ilƏ bağlılığı varmıdır


diggerler hƏrƏkatının Amerika müstǝqillik müharibǝsi ilǝ bağlılığı varmıdır


diggerler hǝrǝkatının Fransa burjuva inqil


Diggerlerin müasir dövrün siyasi vƏ sosial hƏ Diggerlerin müasir dövrün siyasi vƏ sosial hƏrƏkatları ilƏ ƏlaqƏsi
Diggerler hƏrƏkatı müasir dövrün siyasi vƏ sosial hƏrƏkatları ilƏ bir çox ƏlaqƏlƏr vƏ paralelliklƏr daşıyır. Məsələn, diggerlƏrin torpağın ortaq mülkiyyƏti ideyası, əcologiyanın vƏ yerli xalqların müdafiəsi, torpaq ədaləti, torpaq reformu, torpaq işğalı kimi müxtəlif hƏrƏkatlar tərəfindən paylaşılır. DiggerlƏrin fikirlƏri həmçinin anarşist, sosialist, komunist, feminist, anti-kapitalist, anti-faşist vƏ anti-emperyalist hƏrƏkatlar tərəfindən təsir edilmişdir.


Diggerlerin mühüm sənədləri vƏ Ədəbiyyatda yer alması
Diggerlerin mühüm sənədləri arasında Hakimiyyətin Əsasları (ing. The Law of Freedom) vƏ Hakimiyyətin İstiliyi (ing. The True Levellers Standard Advanced) sayıla bilәr. Bu sәnәdlәrdә diggerlәrin ideologiyası vә tәlәblәri әks olunur. Hәmçinin diggerlәrin rәhbәri Cerard Uinstenli-nin Müdafiә (ing. The Defence) adlı kitabı da diggerlәrin fikirlәrini izah edir.


Diggerler hәrәkatı әdәbiyyatda da yer almışdır. Mәsәlәn, ingilis şairi Uilyam Bleyk (1757-1827) diggerlәrin ideyalarından tәsirlәnmiş vә onların bayrağını öz şeirlәrindә istifadә etmişdir. Hәmçinin ingilis yazıçısı Uilyam Moris (1834-1896) diggerlәrin faliyyәtini öz romanlarında bәyana gеtirmişdir. Digglеrlеr hаqqındа müаsir dövrün bаzı romаnlаrı vе filmlеri dе yаzılıb vе çеkilib.


Diggerler hǝrǝkatı haqqında cǝdvǝl

Tarix


Yer


Rǝhbǝr


Mǝqsǝd


Nǝticǝ


1649-1650


İngiltǝrǝ


Cerard Uinstenli


Torpağın ortaq mülkiyyǝti vǝ xüsusi mülkiyyǝtin lǝğvi


Torpaq sahiblǝri, kilisǝ, parlament vǝ ordu tǝrǝfindǝn qarşılanma vǝ dağılma


Nǝticǝ
Diggerler hǝrǝkatı ingiltǝrǝ tarixindǝ şǝxsi mülkiyyǝt ǝleyhinǝ çıxan ilk radikal hǝrǝkat olub. Onlar torpağın bütün insanların ortaq varisi olduğunu id DiggerlƏrin fƏaliyyƏti 1649-cu ilin aprelindƏn 1650-ci ilin sonuna qƏdƏr davam etdi. Bu müddətdə diggerlər ingiltərənin müxtəlif yerlərində torpaqları işğal etdilər və orada yaşadılar. Ancaq onlar torpaq sahibləri, kilisə, parlament və ordu tərəfindən qarşılanıb və zorlanıb. Sonunda digger hərəkatı zayıfladı və dağıldı.


DiggerlƏrin ideologiyası nƏyƏ Əsaslanırdı?
DiggerlƏrin ideologiyası biblistik vƏ radikal olub. Onlar İncildƏn sitatlar istifadƏ ediblƏr vƏ torpağın bütün insanların ortaq varisi olduğunu iddia etmişlƏr. Onlar hƏmçinin torpağın işlƏnmƏsi ilƏ yaradılan dƏyƏrin işçilƏr tƏrƏfindƏn bölüşülmƏsini tƏlƏb etmişlƏr. Onlar öz fikirlƏrini Hakimiyyәtin Әsasları (ing. The Law of Freedom) vә Hakimiyyәtin İstiliyi (ing. The True Levellers Standard Advanced) adlı sәnәdlәrdә ifadә etmişlәr.


Diggerlәrin әdәbiyyatda yer almasının sәbәbi nәdir?
Diggerlәrin әdәbiyyatda yer almasının sәbәbi onların ingiltәrә tarixindә şәxsi mülkiyyәt әleyhinә çıxan ilk radikal hәrәkat olmasıdır. Onların fikirlәri vә faliyyәti bir çox yazıçılar vә şairlәr tәrәfindәn bәyana gеtirilmişdir. Mәsәlәn, Uilyam Bleyk, Uilyam Moris, D.H.Lorens, Dжordж Oruell, Dжon Stinbek kimi mühüm әdibi şahsiyyətlər diggerlһrin ideyalarından tһsirlһnmişdir.


  • Info

    Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Mitglieder austau...

    bottom of page